Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Wyb. Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław


tel.: +48 (71) 784 10 01
fax: +48 (71) 784 01 09

 email: rektor@umed.wroc.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umed.wroc.pl



Wyszukiwarka przetargów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowa-niem terenu przy ul. Chałubińskiego 7 we Wrocławiu.

zamówienie na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowa-niem terenu przy ul. Chałubińskiego 7 we Wrocławiu.

nr sprawy UMW/IZ/PN-113/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert na Platformie dostępnej pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net

zamówienie na: Sporządzenie projektu budowlanego zamiennego oraz programów funkcjonalno – użytkowych dla budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 (cztery) części: Część A – Sporządzenie projektu budowlanego zamiennego do projektu „Przebudowa i remont budynków Akademii Medycznej DS. Bliźniak, DS. Jubilatka i stołówki studenckiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dobudową windy do elewacji bocznej DS. Jubilatka przy ul. Wojciecha z Brudzewa 8-12 we Wrocławiu” dotyczącego budynku Rektoratu UMW przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 70 we Wrocławiu, Część B - Sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla pawilonu Diagnostyki Obrazowej położonego przy Wybrzeżu L. Pasteura 5 we Wrocławiu, Część C - Sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla budynku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii położonego przy ul. Chałubińskiego 1a we Wrocławiu, Część D - Sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla budynku Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii położonego przy skrzyżowaniu ulic Chałubińskiego 1 i M. Curie-Skłodowskiej 58 we Wrocławiu

zamówienie na Sporządzenie projektu budowlanego zamiennego oraz programów funkcjonalno – użytkowych dla budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 (cztery) części: Część A – Sporządzenie projektu budowlanego zamiennego do projektu „Przebudowa i remont budynków Akademii Medycznej DS. Bliźniak, DS. Jubilatka i stołówki studenckiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dobudową windy do elewacji bocznej DS. Jubilatka przy ul. Wojciecha z Brudzewa 8-12 we Wrocławiu” dotyczącego budynku Rektoratu UMW przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 70 we Wrocławiu, Część B - Sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla pawilonu Diagnostyki Obrazowej położonego przy Wybrzeżu L. Pasteura 5 we Wrocławiu, Część C - Sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla budynku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii położonego przy ul. Chałubińskiego 1a we Wrocławiu, Część D - Sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla budynku Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii położonego przy skrzyżowaniu ulic Chałubińskiego 1 i M. Curie-Skłodowskiej 58 we Wrocławiu

nr sprawy UMW/IZ/PN-105/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net

zamówienie na: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycz-nego we Wrocławiu.

zamówienie na Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycz-nego we Wrocławiu.

nr sprawy UMW/IZ/PN-90/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net

zamówienie na: Dostawa aparatury medycznej i stomatologicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przetarg podzielono na 4 (cztery) części osobno oceniane: Część 1 – Dostawa aparatu do terapii fotodynamicznej, Część 2 – Dostawa aparatu rentgenowskiego punktowego, Część 3 – Dostawa czujnika z radiowizjografią, Część 4 – Dostawa fizjodyspensera

zamówienie na Dostawa aparatury medycznej i stomatologicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przetarg podzielono na 4 (cztery) części osobno oceniane: Część 1 – Dostawa aparatu do terapii fotodynamicznej, Część 2 – Dostawa aparatu rentgenowskiego punktowego, Część 3 – Dostawa czujnika z radiowizjografią, Część 4 – Dostawa fizjodyspensera

nr sprawy UMW/IZ/PN–128/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1

zamówienie na: Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki języka angielskiego dla 2 (dwóch) nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z zakresu słownictwa medycznego i akademickiego.

zamówienie na Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki języka angielskiego dla 2 (dwóch) nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z zakresu słownictwa medycznego i akademickiego.

nr sprawy UMW/IZ/PN-132/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, pokój 3A 111.1 (III piętro)

zamówienie na: Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przetarg podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane: Część 1 – Dostawa przenośnego, cyfrowego aparatu USG dla Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej, Część 2 – Dostawa 4 (czterech) symulatorów znieczulenia wewnątrzustnego z wyposażeniem dla Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Część 3 - Dostawa 4 (czterech) symulatorów znieczulenia wewnątrzustnego z wyposażeniem dla Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

zamówienie na Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przetarg podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane: Część 1 – Dostawa przenośnego, cyfrowego aparatu USG dla Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej, Część 2 – Dostawa 4 (czterech) symulatorów znieczulenia wewnątrzustnego z wyposażeniem dla Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Część 3 - Dostawa 4 (czterech) symulatorów znieczulenia wewnątrzustnego z wyposażeniem dla Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

nr sprawy UMW/IZ/PN–129/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1

zamówienie na: Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy w budynku przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu oraz wykonanie instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zamówienie na Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy w budynku przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu oraz wykonanie instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

nr sprawy UMW/IZ/PN-101/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://umed-wroc.logintrade.net

zamówienie na: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu i obsłudze kadry instruktorskiej kursów ETC (European Trauma Course) w ramach projektu pt. „Rozwój praktycznego kształcenia pody-plomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” nr POWR.05.04.00-00-0166. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie IV edy-cji.

zamówienie na Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu i obsłudze kadry instruktorskiej kursów ETC (European Trauma Course) w ramach projektu pt. „Rozwój praktycznego kształcenia pody-plomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” nr POWR.05.04.00-00-0166. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie IV edy-cji.

nr sprawy UMW/IZ/PN-112/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net

zamówienie na: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zamówienie na Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

nr sprawy UMW/IZ/PN-123/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 112.1

zamówienie na: Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zamówienie na Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

nr sprawy UMW/IZ/PN-115/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij